چهارشنبه ٠٢ خرداد ١٣٩٧   

اعضای هیات مدیره انجمن

در مجمع عمومی که با اطلاع رسانی از طریق درج اگهی در روزنامه های کثیر النتشار و در تاریخ3/5/93 برگزار شد، اعضای هیات مدیره بدین صورت با حداکثر اراء انتخاب گردیدند:

o        آقای دکتر عبدالرسول اکبریان-رئیس

o        آقای دکتر سعید البرزی- نایب رئیس

o        آقای دکتر ابوالفضل مهدیزاده-دبیر

o        خانم دکتر شهلا چایچیان-خزانه دار

o        آقای دکتر حسین آصف جاه-عضو

o        خانم دکتر اعظم السادات موسوی-عضو علی البدل

o        خانم دکتر زهرا عسگری- عضو علی البدل

o        خانم دکتر اشرف معینی- بازرس

o        آقای دکتر سید جلیل پاکروش- بازرس علی البدل


راه اندازی، طراحی، اجرا ، ورود محتوا و بروزرسانی وب سایت:
متين تايم زمستان 1393     Powered by: MatinTime  2014