درباره انجمن

سپاس بیکران به پیشگاه پروردگار یکتا  که متخصصین زنان و زایمان ایران همگام با پیشرفته ترین مراکز جهان به درمان، آموزش و پژوهش می پردازند.

بارزترین نمونه این روش ها، روش های کم تهاجمی می باشند که امروزه جای خود را در تشخیص، پیشگیری، غربالگری و درمان باز کرده اند.  خوشبختانه رشته زنان با استفاده از تکنیک های لاپاراسکوپی، هیستروسکوپی، کولپوسکوپی، ژنتیک و .... خاستگاه اصلی و نشانگر تبلور این روش ها است. با این دیدگاه و برای نهادینه سازی این روش های نوین در جای جای کشور پهناور ایران اقدام به تاسیس انجمن علمی روش های کم تهاجمی زنان ایران شده است.

امید است به یاری ایزدمنان و با همکاری خردمندانه و صمیمانه ی همه ی متخصصین زنان ایران در پیشبرد اهداف مقدس این انجمن، گام های استواری برداشته شده است.

اعضای هیات مدیره

آقای دکتر ابوالفضل مهدیزاده

رئیس


اهداف سه ساله

آقای دکتر سعید البرزی

نایب رئیس


اهداف سه ساله

خانم دکتر شهلا چایچیان

دبیر


اهداف سه ساله

آقای دکتر عبدالرسول اکبریان

خزانه دار


اهداف سه ساله

خانم دکتر آمنه سادات حقگو

عضو


اهداف سه ساله

آقای دکتر حسین آصف جاه

عضو علی البدل


اهداف سه ساله

خانم دکتر زهرا عسگری

عضو علی البدل


اهداف سه ساله

آقای دکتر سید جلیل پاکروش

بازرس اصلی


اهداف سه ساله

خانم دکتر صفیه شهریاری افشار

بازرس علی البدل


اهداف سه ساله
درخواست عضویت