درباره انجمن

سپاس بیکران به پیشگاه پروردگار یکتا  که متخصصین زنان و زایمان ایران همگام با پیشرفته ترین مراکز جهان به درمان، آموزش و پژوهش می پردازند.

بارزترین نمونه این روش ها، روش های کم تهاجمی می باشند که امروزه جای خود را در تشخیص، پیشگیری، غربالگری و درمان باز کرده اند.  خوشبختانه رشته زنان با استفاده از تکنیک های لاپاراسکوپی، هیستروسکوپی، کولپوسکوپی، ژنتیک و .... خاستگاه اصلی و نشانگر تبلور این روش ها است. با این دیدگاه و برای نهادینه سازی این روش های نوین در جای جای کشور پهناور ایران اقدام به تاسیس انجمن علمی روش های کم تهاجمی زنان ایران شده است.

امید است به یاری ایزدمنان و با همکاری خردمندانه و صمیمانه ی همه ی متخصصین زنان ایران در پیشبرد اهداف مقدس این انجمن، گام های استواری برداشته شده است.

اعضای هیات مدیره

آقای دکتر عبدالرسول اکبریان

رئیس


آقای دکتر سعید البرزی

نایب رئیس


آقای دکتر ابوالفضل مهدیزاده

دبیر


خانم دکتر شهلا چایچیان

خزانه دار


آقای دکتر حسین آصف جاه

عضو


خانم دکتر اعظم السادات موسوی

عضو علی البدل


خانم دکتر زهرا عسگری

عضو علی البدل


خانم دکتر اشرف معینی

بازرس


آقای دکتر سید جلیل پاکروش

بازرس علی البدل


درخواست عضویت