ویدیو های آموزشی

اخبار ویژه

مرداد ۹, ۱۳۹۷

استفاده از ام ار ای برای تعیین محل میوم قبل از عمل جراحی – دکتر حقگو

مرداد ۲۵, ۱۳۹۷

هیسترکتومی

مرداد ۲۵, ۱۳۹۷

لاپاراسکوپی سیستکتومی

مرداد ۲۵, ۱۳۹۷

میومکتومی – دکتر ثمانه رخگیره و دکتر الهه افشاری

درخواست عضویت