لیست کارگاه های آموزشی برگزار شده بر اساس سال

برنامه ی کارگاه ها و کنفرانس های سال 1397؛ انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران

ردیف

نام کارگاه

زمان

محل برگزاری

مدرس

1

هیستروسکوپی

17-18 مرداد

تهران

دکتر عسگری- دکتر طاوولی

2

هیستروکتومی

2-3 آبان

مشهد

دکتر حفیظی- دکتر عسگری

3

لاپاراسکوپی

23 الی 25 آبان

تهران

دکتر مهدی زاده

4

هیستروسکوپی

30آبان و 1 آذر

تهران

دکتر حقگو

5

تروکارگذاری

26-28 آبان

تهران

دکتر حقگو

6

سوچرینگ

27 الی 29 آبان

تهران

دکتر آصف جاه

7

سونو داپلر

2 آذر

تهران

دکتر پیری

8

لاپاروسکوپی پایه

10 الی13 آذر

مشهد

دکتر لیلی حفیظی

9

کیست تخمدان

12-13 دی

مشهد

دکتر روح الامین

10

لاپاروسکوپی پایه

1 الی 4 بهمن

اصفهان

دکتر مهدی زاده

11

هیستروسکوپی

1-2 اسفند

مشهد

دکتر حفیظی

12

لاپاروسکوپی پایه

15 الی 17 اسفند

تهران

دکتر حفیظی

برنامه ی کارگاه ها و کنفرانس های سال 1396؛ انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران

نام کارگاهمحل برگزاریتاریخ
تکنیک های تروکارگذاریتهران_بیمارستان پارس24/25 فروردین
هیستروسکوپیتهران_بیمارستان آرش2/3 اردیبهشت
لاپاروسکوپی پایهتهران_بیمارستان پارس27/28/29 اردیبهشت
هیستروسکوپییزد10/11 خرداد
سوچرینگ و میومکتومیتهران_بیمارستان پارس25/26 خرداد
هیسترکتومیتهران_بیمارستان آرش30/31 خرداد
سونوگرافی پیشرفتهشیراز1 تیر
هیستروسکوپیتهران_بیمارستان آرش10/11 تیر
هیستروسکوپیاصفهان14/15 تیر
هیستروسکوپیتهران_بیمارستان پارس15/16 تیر
لاپاروسکوپی پایهزاهدان20/21/22تیر
لاپاروسکوپی پایهیزد24/25/26 تیر
هیسترکتومیتهران_بیمارستان آرش31 تیر / 1 مرداد
لاپاروسکوپی پایهمشهد7/8/9/10 مرداد
سونوگرافی پیشرفتهتهران_بیمارستان پارس13 مرداد
هیستروسکوپیمشهد1 / 2 شهریور

نکات و تکنیک های کاربردی لاپاروسکوپی ایمن از مبتدی تا پیشرفته در جراحی های زنده

تهران17-18 اسفند

لاپاروسکوپی وهیستروسکوپی بیمارستان شهدای تجریش

کنفرانس های ادواریتاریخ
کنفرانس لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی زنان31 فروردین
29 اردیبهشت
25 خرداد
22 تیر
26 مرداد
23 شهریور
درخواست عضویت