کارگاه های آموزشی برگزار شده

برنامه ی کارگاه ها و کنفرانس های نیمسال اول 1397؛ انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران

برنامه ی کارگاه ها و کنفرانس های نیمسال اول 1396؛ انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران

نام کارگاهمحل برگزاریتاریخ
تکنیک های تروکارگذاریتهران_بیمارستان پارس24/25 فروردین
هیستروسکوپیتهران_بیمارستان آرش2/3 اردیبهشت
لاپاروسکوپی پایهتهران_بیمارستان پارس27/28/29 اردیبهشت
هیستروسکوپییزد10/11 خرداد
سوچرینگ و میومکتومیتهران_بیمارستان پارس25/26 خرداد
هیسترکتومیتهران_بیمارستان آرش30/31 خرداد
سونوگرافی پیشرفتهشیراز1 تیر
هیستروسکوپیتهران_بیمارستان آرش10/11 تیر
هیستروسکوپیاصفهان14/15 تیر
هیستروسکوپیتهران_بیمارستان پارس15/16 تیر
لاپاروسکوپی پایهزاهدان20/21/22تیر
لاپاروسکوپی پایهیزد24/25/26 تیر
هیسترکتومیتهران_بیمارستان آرش31 تیر / 1 مرداد
لاپاروسکوپی پایهمشهد7/8/9/10 مرداد
سونوگرافی پیشرفتهتهران_بیمارستان پارس13 مرداد
هیستروسکوپیمشهد1 / 2 شهریور
اکسپوژر و منابع انرژییابن سینا6 شهریور

لاپاروسکوپی وهیستروسکوپی بیمارستان شهدای تجریش

کنفرانس های ادواریتاریخ
کنفرانس لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی زنان31 فروردین
29 اردیبهشت
25 خرداد
22 تیر
26 مرداد
23 شهریور
درخواست عضویت